FAQs Complain Problems

राजपत्र

आर्थिक वर्ष

विपद् जोखिम न्युनीकरण ऐन २०७८

७८/७९

छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८

७८/७९

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि

७८/७९

मेलमिलापकेन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८

७८/७९

आर्थिक ऐन २०८०

८०/८१

विनियोजन ऐन २०८०

८०/८१

विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९

७९/८०

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८

७९/८०

पोषणको लेखाजोखा तथा कुपोषण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि

७९/८०

उर्जा वविकास उप समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७९

७९/८०

मार्मा गाउँपालिकाको उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

७९/८०

मार्मा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९

७९/८०

विषय विज्ञ प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८

७९/८०

विद्यालय दिवा खाजा संचालन तथा व्यवस्थपान कार्यविधि २०७९

७९/८०

सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र संचालन निर्देशिका

७५/७६

स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती कार्यविधि

७७/७८

आर्थिक सहयता कार्यविधि २०७४

७४/७५

एक्साभेटर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

७४/७५

कार्य विभाजन नियमावली २०७४

७४/७५

कार्य सम्पादन नियमावली २०७४

७४/७५

कार्यपालिकाको निर्णय आदेश वा अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि

७४/७५

बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

७४/७५

योजना संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

७४/७५

बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि

७४/७५

विपद कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि

७४/७५